Regulamin Maszeruję Kibicuje 05.10.2024

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA:

Zamierzam wziąć udział w imprezie: „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”, organizowanej przez firmę Klub Biegacza „Sporting” (dalej: „SPORTING”). Niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zaświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i prawidłowe, oraz oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki rejestracji i przyjmuję do wiadomości oraz potwierdzam, że przez złożenie i podpisanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego jestem związany Warunkami Zgłoszenia i Uczestnictwa.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

 1. „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” organizuje i prowadzi Klub Biegacza Sporting, wpisany do KRS 0000136254, z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, z biurem w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 lokal nr 115.
 2. Warunkiem obecności i uczestnictwa w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” jest zgoda Uczestnika na poddanie się wymaganiom podanym w niniejszych Warunkach. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.maszerujekibicuje.pl. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik przyjmuje na siebie zobowiązania podane w Warunkach.
 3. „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” odbędzie się w ramach „Biegnij Warszawo” 05.10.2024 roku w Warszawie. SPORTING zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca MARSZU, bez uprzedniego zawiadamiania Uczestników oraz bez żadnych wobec nich zobowiązań.
 4. Uczestnictwo w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” wiąże sie z zajęciami i ćwiczeniami fizycznymi. Uczestnik zaświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach i ćwiczeniach, warunkujących prawo do udziału w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”.
 5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przekazanie do SPORTING prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik przyznaje i potwierdza, że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem, oraz dobrowolnie i swobodnie decydował się podjąć to ryzyko.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich, biorących udział w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” wymaga się ponadto złożenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego podpisu pod „Oświadczeniem o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”, przez co rozumie się wyrażenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”. Oświadczenie jest do pobrania na stronie internetowej organizatora – należy je przedłożyć w momencie odbioru Pakietu Startowego.
 7. Udział w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” jest odpłatny. Opłata startowa wynosi 49 złotych.  ( do 30.09.2024 )Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowaną na tę okazję koszulkę i ZOBOWIĄZUJE SIĘ do udziału w niej w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”.
 8. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce startu/mety.
 9. SPORTING nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem Uczestnika w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”. Uczestnikom doradza się, aby - jeżeli będzie to konieczne - uzyskali dla siebie takie ubezpieczenie.
 • SPORTING zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu, lekarzom, personelowi paramedycznemu, zatrudnionemu przez/lub w imieniu SPORTING, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, bądź przetransportowania Uczestnika poszkodowanego na skutek choroby, wypadku lub odniesionych obrażeń, mających związek z jego udziałem w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub transportu, poniesione przez SPORTING, jego agentów, personel medyczny, lekarzy, personel paramedyczny obsługujący „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”, z powodu choroby, wypadku lub obrażeń ciała, zaistniałych lub poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”.
 • SPORTING zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i/lub filmowania go na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. SPORTING zastrzega sobie również, a także swoim agentom prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych przez SPORTING i jego agentów nośnikach, jak np.: na płytach CD-ROM i DVD, w katalogach, broszurach i w mediach, w tym w szczególności: w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych, na wystawach, jak również dla potrzeb reklamowych, promocyjnych oraz wszelkich innych celów komercyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez SPORTING.
 • Na miejsce „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i w czasie uczestniczenia w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”. SPORTING zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do obecności lub udziału w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ” osobom, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • W wypadku stwierdzenia, że którykolwiek Uczestnik nie posiada prawa do uczestniczenia w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”, lub że z jakiegokolwiek obiektywnego powodu nie powinien zostać dopuszczony do tego udziału, SPORTING zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika bądź do niedopuszczenia go do udziału w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”.
 • Przez przekazanie do SPORTING prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala SPORTING na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby przesyłania do Uczestnika informacji o przyszłych promocjach, imprezach i produktach SPORTING oraz wiadomości dotyczących SPORTING, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując pismo na adres SPORTING.
 • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane przez/lub w imieniu SPORTING z Formularza Rejestracyjnego, które pozwalają zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133 poz 883). SPORTING nie będzie ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • SPORTING zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego jest przekonany, że jest niezgodny z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, co do którego jest przekonany, że naruszył niniejsze Warunki podczas swojej obecności lub uczestnictwa w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”.
 • Uczestnik nieodwołalnie zgadza się chronić przed odpowiedzialnością SPORTING i zwrócić mu wszelkie sumy, koszty i wydatki (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich), poniesione lub wypłacone przez SPORTING, bądź od niego wymagane na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności/lub udziału Uczestnika w „MASZERUJĘ-KIBICUJĘ”, za wyjątkiem wypadków, gdy takie obrażenia lub śmierć są spowodowane zaniedbaniem ze strony SPORTING lub jego pracowników.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane (w całości lub częściowo) za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność
 • Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot oraz przeniesienie na kolejną edycję imprezy nie jest możliwe, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej na innego Uczestnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

jest Bogusław Mamiński „SPORTING”, z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje (NIP: 8551010145; REGON: 810669294), oraz siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 9 pokój 115 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.biegnijwarszawo.pl/biegnij-warszawo/polityka-prywatnosci/

Dokonując rejestracji, użytkownik powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.

Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, tj. firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Twoje dane mogą być przetwarzane:

 1. Na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (uczestnictwa w biegu) oraz świadczenia usług zgodnie z umową: organizacji biegu, publikacji danych na listach startowych oraz listach z wynikami, obsługi systemu płatności, przekazywania informacji organizacyjnych o biegu oraz imprezach towarzyszących, administracji zgłoszeń osób zapisanych oraz kontaktu z uczestnikami, rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora).
 2. Dla celów marketingowych Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora; prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odbywa się jedynie na podstawie posiadanych zgód).
 3. Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu).
 4. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Okres przechowywania danych

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Środki organizacyjne podjęte celem zabezpieczenia danych osobowych

Każda osoba mająca dostęp do danych została zapoznana z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych wynikającymi z niniejszej Polityki oraz Instrukcji Zarządzania.

Prowadzone są wstępne oraz okresowe szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do komputerów, na których są przetwarzane dane osobowe, posiadają tylko osoby upoważnione.

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych posiadają wyłącznie osoby, którym wydano imienne upoważnienia do ich przetwarzania we właściwym zakresie.

Osoby mające dostęp do danych osobowych zobowiązane są, na mocy niniejszej Polityki, do zachowania danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia odbywa się także za pośrednictwem odbieranych pisemnych oświadczeń, pochodzących od osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.

Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA NA TEMAT PRAWA OTRZYMYWANIA KOPII DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

celem zapewnienia pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą, poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:  

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący„) ma prawo zwrócić się do OrganizatoraBogusław Mamiński „SPORTING”, z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje (NIP: 8551010145; REGON: 810669294), oraz siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 9 pokój 115 (zwany dalej „Administratorem„) z wnioskiem o potwierdzenie, że Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Warszawa 00-459 ul Myśliwiecka 9 pokój 115 lub wiadomości elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W razie braku przetwarzania przez Administrator danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Administrator złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Administrator bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Administrator. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku z działającym w ramach Administrator koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administrator dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Administrator dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  – cel przetwarzania,
  – kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  – odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  – planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  – zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  – prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)